Obsah stránky

Nabídka pracovního místa - Jedovnice

středa, 07. únor 2022 // OSTATNÍ

Text // Správce


Veřejná výzva

Výběrové řízení: strážník Obecní policie

městyse Jedovnice

Městys Jedovnice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa strážníka Obecní policie městyse Jedovnice.

Zákonné podmínky

ve smyslu zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění:

 • státní občanství České republiky
 • bezúhonnost a spolehlivost
 • věk minimálně 21 roků
 • zdravotně způsobilý
 • minimálně SŠ vzdělání ukončené maturitní zkouškou

Další požadované předpoklady

 • řidičský průkaz skupiny B
 • platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů výhodou
 • zbrojní pas výhodou
 • znalost práce na PC
 • schopnost samostatné práce a aktivního přístupu k řešení problémů
 • komunikativní a flexibilní osobnost
 • organizační schopnost
 • praxe ve státní správě nebo samosprávě vítána

Způsob, termín a místo nástupu

 • pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup ihned nebo dohodou

Platové zařazení

 • řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a nařízeními vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • platová třída 8
 • zvláštní příplatek dle § 8 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění
 • po skončení zkušební lhůty v případě dosahování dobrých pracovních výsledků bude poskytován osobní příplatek

Lhůta pro podání písemné přihlášky

 • pátek 11. 3. 2022 do 11.30 hodin

Podmínka přijetí do pracovního poměru

 • vybraný uchazeč před nástupem do pracovního poměru musí doložit kladné psychologické vyšetření-stanovisko psychologa k psychické způsobilosti uchazeče o přijetí do pracovního poměru strážníka OP

Náležitosti přihlášky

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, e-mailová adresa, datum a podpis
 • životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou „Strážník OP – neotvírat“ na adresu:

Městys Jedovnice

Ing. Marta Tesařová, tajemnice ÚM

Havlíčkovo náměstí 71

679 06 Jedovnice

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení v kterékoli fázi zrušit.

Případné informace na telefonu č. 606 760 194.

V Jedovnicích 1. 2. 2022

Ing. Jaroslav Šíbl v. r.

starosta městyse

 

 

Patička stránky